Pobierz tapetę na pulpit komputera Eko Akcji!

REGULAMIN

REGULAMIN AKCJI EKOLOGICZNEJ

"DLA CIEBIE, DLA ZIEMI"

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji Ekologicznej "Dla Ciebie, Dla Ziemi" (zwaną dalej "Akcja Ekologiczna").

2. Organizatorem akcji jest firma Silcare z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, NIP: 596-153-07-18, REGON: 211290351, zwany dalej "Organizatorem".

3. Akcją Ekologiczną objęte są wszystkie firmowe sklepy Silcare znajdujące się na terenie Polski:

 

Warszawa, ul. Żelazna 67/20a

Szczecin, Al. Piastów 74.

Szczecin, ul. Rydla 50 (Helios)

Zielona Góra, ul. A. Grottgera 11

Gorzów Wielkopolski, ul. Wł. Łokietka 32 – 33 (Kaskada)

 

3.a. Również wszystkie sklepy, które nawiążą współpracę z firmą Silcare lub na czas akcji nazwane zostaną "Partnerami akcji" są objęte Akcją Ekologiczną.

4. Akcja Ekologiczna rozpoczyna się 11 maja 2012 r. i trwa do zakończenia jej przez Organizatora w godzinach otwarcia poszczególnych sklepów.

5. W Akcji Ekologicznej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców, chyba że taka zgoda nie jest wymagana w świetle obowiązujących przepisów.

6. Korzystając z Akcji Ekologicznej, Uczestnik Akcji Ekologicznej (zwany dalej "Uczestnikiem" ) akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

7. Regulamin dostępny jest na stronie fanpage Silcare na facebooku: www.facebook.com/SilcareCosmetics oraz na stronie: www.eco.silcare.com

 

 

§ 2. ZASADY AKCJI EKOLOGICZNEJ

 

1. Uczestnik Akcji Ekologicznej ma prawo (a nie obowiązek) wzięcia udziału w Akcji Ekologicznej.

2. W Akcji Ekologicznej nie mogą brać udziału pracownicy firmy Silcare.

3. Od dnia 11 maja 2012 r. w miejscach ujętym w ustępie 1, punkt 3 i 3a, będzie można dokonywać wymiany pustych opakowań na produkt o takiej samej nazwie.

4. Opakowania przyjmowane do wymiany w miejsca ujętych w ustępie 1, punkt 3 i 3a, z myślą o Akcji Ekologicznej muszą być o jednakowej gramaturze.

5. Akcja Ekologiczna ściśle wiąże się z opakowaniami produktów firmy Silcare.

6. Uczestnik Akcji Ekologicznej powinien okazać w dowolnym miejscu ujętym w ustępie 1, punkt 3 i 3a, trzy opakowania produktów marki Silcare w celu wymiany na produkt takiej samej nazwy marki Silcare.

7. Jeden Uczestnik może w czasie trwania Akcji Ekologicznej wielokrotnie wymienić wymagane i posiadane opakowania na produkt o takiej samej nazwie w miejscu ujętym w ustępie 1, punkt 3 i 3a.

8. Trzy opakowania o jednakowej gramaturze mogą zostać wymienione w Akcji Ekologicznej na jeden wybrany produkt.

9. Ilość podejmowanej wymiany opakowań na produkt (określona w regulaminie) jest nieograniczona, w ramach wielokrotności liczby 3.

 

 

§ 3. ZASADY WYDAWANIA/ ODBIORU

 

1. Aby otrzymać produkt w Akcji Ekologicznej, Uczestnik musi spełnić warunki Akcji Ekologicznej określone niniejszym Regulaminem.

2. W ramach Akcji Ekologicznej oddaje się trzy puste opakowania po produktach Silcare z danej linii o jednakowej gramaturze, dzięki czemu uczestnik może otrzymać 1 nowy produkt.

Np.:

- za 3 opakowania po żelach Base One Clear 15 g - uczestnik otrzyma 1 szt. nowego żelu Base One Clear 15 g

- za 3 opakowania po oliwkach o różnych zapachach i kolorach 15 ml - uczestnik otrzyma oliwkę 15 ml - do wyboru

- za 3 opakowania po lakierach Garden of Colour o różnych numerach - uczestnik otrzyma 1 szt. Lakieru - do wyboru

3. Można uzbierać dowolną ilość opakowań o takiej samej gramaturze, kolejno od trzech i wymienić je na produkt tej samej nazwy wedle skali 3:1, 6:2, 9:3 itd.

 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji Ekologicznej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. Niniejszy Regulamin promocji dostępny jest dla Uczestników na fanpage'u Silcare na facebooku: www.facebook.com/SilcareCosmetics oraz na stronie www.eco.silcare.com

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, w tym do wydłużenia bądź skrócenia okresu trwania Akcji Ekologicznej. O takiej zmianie uczestnicy Akcji Ekologicznej zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez udostępnienie regulaminu na stronie fanpage Organizatora: www.facbook.com/SilcareCosmetics, na stronie www.eco.silcare.com oraz we wszystkich miejscach ujętych w ustępie 1, punkt 3 i 3a.

3a. W sprawach spornych dotyczących zasad Akcji Ekologicznej zostaną powołane osoby upoważnione do regulacji praw i zasad akcji, np. przestawiciele firmy Silcare.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Akcji Ekologicznej.

 

Copyright © 2013